Home

Integrated : Lesson 1

you (singular)
hǎo
fine; good; nice; OK; it's settled
qǐng
please (polite form of request); to treat or to invite (somebody)
wèn
to ask (a question)
qǐng wèn
May I please ask …
請問 请问
guì
honorable; expensive
xìng
(one's) surname is…; to be surnamed; surname
I; me
ne
(modal particle/sentence-final particle; question particle)
xiăojiĕ
young lady; Miss
小姐 小姐
jiào
to call; to be called
shénme
what?
什麼 什么
míngzi/míngzì
name
名字 名字
xiānsheng/xiānshēng
sir; mister; husband
先生 先生
Lǐ Yŏu
Li You (a personal name)
李友 李友
plum; surname Li
Wáng Péng
Wang Peng (a personal name)
王朋 王朋
wáng
king; surname Wang
péngyou/péngyŏu
friend
朋友 朋友
shì
to be (am, is, are, etc.)
lǎoshī
teacher
老師 老师
ma
(modal particle/sentence-final particle; question particle)
bù/bú
not; no
xuésheng/xuéshēng
student
學生 学生
xué
to study; to learn
also; too
rén
person; people
Zhōngguó
China
中國 中国
Běijīng
Beijing
北京 北京
Měiguó
United States of America; U.S.A.
美國 美国
Niǔyuē
New York
紐約 纽约
Yīngguó
Britain; England; U.K.
英國 英国
Făguó
France
法國 法国
Déguó
Germany
德國 德国
Rìbĕn
Japan
日本 日本
Hánguó
(South) Korea
韓國 韩国
Jiā'nádà
Canada
加拿大 加拿大
Mòxīgē
Mexico
墨西哥 墨西哥
Yìndù
India
印度 印度
Yuènán
Vietnam
越南 越南
Jiāzhōu
California
加州 加州
Xiàwēiyí
Hawaii
夏威夷 夏威夷
Shànghăi
Shanghai
上海 上海

Ok