Home

Integrated : Lesson 12

fànguǎn(r)
restaurant
飯館(兒) 饭馆(儿)
hǎoxiàng
to seem
好像 好像
wèizi
seat
位子 位子
fúwù yuán
waiter; waitress; attendant
服務員 服务员
fúwù
to serve; service
服務 服务
zhuōzi
table
桌子 桌子
diǎn cài
to order dishes (in a restaurant)
點菜 点菜
pán
(measure word for food held in a plate)
jiǎozi
dumpling
餃子 饺子
vegetarian (food)
jiācháng
home-style
家常 家常
dòufu/dòufŭ
tofu; bean curd
豆腐 豆腐
fàng
to put; to place (something somewhere)
ròu
meat
wǎn
bowl; (measure word for food held in a bowl)
suānlà tāng
hot and sour soup
酸辣湯 酸辣汤
suān
sour
(spicy) hot
tāng
soup
wèijīng
monosodium glutamate; MSG
味精 味精
yán
salt
báicài
Chinese cabbage; (bok choy)
白菜 白菜
gāng
just
mài wán
to be sold out
賣完 卖完
wán
finished
qīngcài
green/leafy vegetables
青菜 青菜
bīng chá
iced tea
冰茶 冰茶
bīng
ice
thirsty
xiē
(indicating an indefinite amount); some
gòu
enough
è
hungry
饿
shàng cài
to serve food
上菜 上菜
shīfu/shīfù
master work (chef, mechanics, etc.)
師傅 师傅
hǎochī
tasty; delicious
好吃 好吃
tángcù yú
fish in sweet and sour
糖醋魚 糖醋鱼
táng
sugar
vinegar
tián
sweet
...jíle
extremely (+adjective)
…極了 …极了
hóngshāo
to braise in soy sauce
紅燒 红烧
niúròu
beef
牛肉 牛肉
niú
cow; ox; bovine
fish
liángbàn
(of food) cold 'blended"; cold tossed
涼拌 凉拌
huángguā
cucumber
黄瓜 黄瓜
mǐfàn
cooked rice
米飯 米饭
uncooked rice
wàng
to forget
dài
to carry; to take; to bring
fàn kǎ
meal card
飯卡 饭卡
cuò
wrong
qīngchu/qīngchŭ
clear
清楚 清楚
méi guānxi
it doesn't matter; it's OK
沒關係 没关系
Shànghǎi
Shanghai
上海 上海
chicken
zhūròu
pork
豬肉 猪肉
yángròu
lamb; mutton
羊肉 羊肉
xiā
shrimp
dàn
egg
húluóbo/húluóbō
carrot
胡蘿蔔 胡萝卜
yángcōng
onion
洋葱 洋葱
gōngbăo jīdīng
Kung Pao Chicken
宮保雞丁 宫保鸡丁
mápó dòufu/mápó dòufŭ
Mapo tofu
麻婆豆腐 麻婆豆腐
dànhuā tāng
egg drop soup
蛋花湯 蛋花汤
chăo miàn
stir-fried noodles
炒麵 炒面

Ok