Home

Integrated : Lesson 19

mǎshàng
right away; immediately
馬上 马上
fàng jià
to go on vacation; to have time off
放假 放假
fàng
to let go; to set free
jià
holiday; vacation
yŏude
some (of the ….)
有的 有的
gōngsī
company; corporation
公司 公司
shíxí
to intern
實習 实习
dǎ gōng
to work (do manual labor); to work a temporary job (often part time)
打工 打工
jìhuà
plan; to plan
計劃 计划
shǔjià
summer vacation
暑假 暑假
dǎsuàn
to plan; plan
打算 打算
fùmǔ
father and mother; parents
父母 父母
father
mother
shŏudū
capital city
首都 首都
zhèngzhì
politics; political
政治 政治
wénhuà
culture; cultural
文化 文化
míngshèng gǔjì/míngshèng gŭjī
famous scenic spots and historical sites
名勝古蹟 名胜古迹
míngshèng
famous scenic spots
名勝 名胜
gǔjì/gŭjī
historical sites
古蹟 古迹
yŏumíng
famous; well-known
有名 有名
bù déliăo
extremely …
…不得了 …不得了
yàoshi/yàoshì
if
要是 要是
dǎoyóu
a tourist guide
導游 导游
hùzhào
passport
護照 护照
dìng
to book (tickets; hotel rooms, etc.); to reserve
qiānzhèng
visa
簽証 签证
lǚxíng shè
travel agency
旅行社 旅行社
Chángchéng
the Great Wall
長城 长城
Xiānggǎng
Hong Kong
香港 香港
Táiběi
Taipei
台北 台北
chū
the beginning period
dānchéng
one way trip
單程 单程
wǎngfǎn
to make a round trip; go there and back
往返 往返
hángkōng
aviation
航空 航空
chá
to look into; to check
hángbān
scheduled flight
航班 航班
qiān
thousand
zhífēi
to fly directly
直飛 直飞
dǎ zhé
to give a discount; to sell at a discount
打折 打折
zhuǎnjī
to change planes; to connect flights
轉機 转机
zŏu
to go (to leave); to depart
kào
to lean on; to lean against; to be next to
chuānghu/chuānghù
window
窗戶 窗户
zŏudào
aisle
走道 走道
bāng
for
fèn
(measure word for meal order, job, etc.)
sùcān
vegetarian meal
素餐 素餐
lǚguǎn
hotel
旅館 旅馆
to rent
Zhōngguó Guójì Hángkōng Gōngsī
Air China
中國國際航空公司 中国国际航空公司
Xīběi Hángkōng Gōngsī
Northwest Airlines
西北航空公司 西北航空公司
xiànjīn
cash
現金 现金
zhèngjiàn
ID; document
證件 证件
zhàoxiàng jī
camera
照相機 照相机
tóudĕng cāng
first class
頭等艙 头等舱
shāngwù cāng
business class
商務艙 商务舱
āsīpīlín
aspirin
阿司匹林 阿司匹林
zhĕntou/zhĕntóu
pillow
枕頭 枕头
tănzi
blanket
毯子 毯子

Ok