Home

Integrated : Lesson 9

shāngdiàn
store; shop
商店 商店
mǎi
to buy; to purchase
dōngxi/dōngxī
thing; object
東西 东西
shòuhuò yuán
salesperson; shop assistant
售貨員 售货员
yīfu/yīfú
clothes
衣服 衣服
jiàn
(measure word for clothes, shirts, jackets, coats, etc.)
chènshān
shirt; blouse
襯衫 衬衫
yánsè
color
顏色 颜色
huáng
yellow
hóng
red
bái
white
chuān
to wear; to put on
穿 穿
tiáo
(measure word for long thin things, pants, river, etc.)
kùzi
trousers; pants
褲子 裤子
hào
size; (ordinal) number
zhōng
medium (size); middle
guì
expensive
piányi/piányí
cheap; inexpensive
便宜 便宜
rúguŏ…de huà
if; in case; in the event that
如果…的話 如果…的话
chángduǎn
length
長短 长短
cháng
long
duǎn
short
héshì
suitable; fit well
合適 合适
shì
to try
búyòng
need not
不用 不用
yígòng
altogether
一共 一共
duōshao/duōshăo
how much; how many
多少 多少
qián
money
kuài
(basic Chinese monetary unit)
máo
1/10 of a kuài; dime
fēn
1/100 of a kuài; cent
bǎi
hundred
zhǎo(qián)
to give change
找(錢) 找(钱)
shuāng
(measure word that means a pair)
xié
shoe
huàn
to change; to exchange
bùxíng
won't do
不行 不行
yíyàng
same; alike
一樣 一样
suīrán
although; though
雖然 虽然
dàxiǎo
size
大小 大小
kāfēi sè
coffee color; brown
咖啡色 咖啡色
zhŏng
(measure word that means type, kind, sort)
hēi
black; dark
yàngzi
appearance; style; manner; looks
樣子 样子
tǐng
rather (+ adjective); quite
it (used for things and animals)
zhèr
here
這兒 这儿
shuā kǎ
to pay with a credit card; to swipe a card
刷卡 刷卡
shuā
to brush; to swipe
card
shōu
to receive; to accept
xìnyòng kǎ
credit card
信用卡 信用卡
búguò
but; however
不過 不过
zài
again
fùqián
to pay money
付錢 付钱
to pay
lán sè
blue
藍色 蓝色
lǜ sè
green
綠色 绿色
zĭ sè
purple
紫色 紫色
fĕnhóng sè
pink
粉紅色 粉红色
júhóng sè
orange (color)
橘紅色 橘红色
huī sè
gray
灰色 灰色
shàngyī
upper garment
上衣 上衣
dàyī
overcoat
大衣 大衣
máoyī
woolen sweater
毛衣 毛衣
qúnzi
skirt
裙子 裙子
jiákè
jacket
夾克 夹克
wàitào
outer garment; jacket
外套 外套
xīzhuāng
western-style suit
西裝 西装
T-xùshān
T-shirt
T恤衫 T恤衫
màozi
hat; cap
帽子 帽子
wàzi
socks
襪子 袜子

Ok